Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ArwenUndomiel
1420 29f6
Reposted fromeryawen eryawen
ArwenUndomiel
ArwenUndomiel
Pamięć to dziwna rzecz.
— Haruki Murakami, 'Norwegian Wood'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe vialeksandra leksandra
ArwenUndomiel
4619 f021
Reposted fromwestern-feeling western-feeling viabadblood badblood
ArwenUndomiel
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— Before Sunset
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
ArwenUndomiel
Mogę z Tobą poleżeć? To nic nie znaczy, jesteśmy tylko przyjaciółmi.
— Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted frommadeliine madeliine vialeksandra leksandra
ArwenUndomiel
ArwenUndomiel
    
Reposted fromdreamadream dreamadream viaeternia eternia
ArwenUndomiel
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeternia eternia
ArwenUndomiel
5520 2c43
Reposted fromosaki osaki viairmelin irmelin
8321 5d2d 500

ofmice-andashby:

Meet Scrappy, who started life pure black!

Reposted fromPikayu Pikayu viairmelin irmelin
1116 3705
1672 4a6a 500
Kit Harington for MrPorter.Com
ArwenUndomiel
ArwenUndomiel
4763 eafa 500
One day
ArwenUndomiel
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę,
która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej
tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę
wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viarybasferyczna rybasferyczna
ArwenUndomiel
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaophelie ophelie
ArwenUndomiel
ArwenUndomiel
4842 06ca 500
Han and Chewie then and now
Reposted fromckisback ckisback viairmelin irmelin
ArwenUndomiel

Reposted fromdreamadream dreamadream viajasmyn jasmyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl